Diagnoza i terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD wg metody Neuroflow

Diagnoza i terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD wg metody Neuroflow

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego to trudności w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym. Nie wynikają one z niedosłuchu, zaburzeń funkcji językowych lub poznawczych.

Diagnoza i terapia przeznaczona jest dla dzieci, które:
  • mają trudności w nauce, szczególnie w nauce czytania i pisania;
  • mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie, selekcją informacji słuchowej i utrzymaniem jej w pamięci,
  • przejawiają kłopoty z koncentracją uwagi,
  • mają trudności z rozumieniem złożonych poleceń,
  • mają kłopoty z różnicowaniem głosek, przejawiają wady wymowy.
Dzieci z CAPD często proszą o powtórzenie polecenia, mają kłopot z przypomnieniem sobie co nauczyciel mówił na lekcji.
W wysokiej grupie ryzyka CAPD są dzieci, które chorowały na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha, ostre zapalenia ucha, przerost migdała gardłowego.
Do wykonania diagnozy CAPD konieczne jest aktualne badanie słuchu (audiometria tonalna) wykluczające niedosłuch.